Lovgrundlag

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som første gang trådte i kraft den 1. august 2007 og medfører, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter de har afsluttet grundskolen. STU ligestiller dermed unge med særlige behov med andre unge, således at alle unge har mulighed for at få en ungdomsuddannelse.

 

Uddannelsen består af:

  • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
  • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
  • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads

Ansvaret for STU er placeret i kommunerne, som også har finansieringsansvaret. Det er således også kommunerne, som skal orientere unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov om STU. Denne orientering skal gives i forbindelse med, at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole.

 

I nedenstående afsnit redegøres der nærmere for de lovmæssige forhold vedrørende STU, herunder om formål, målgrupper, indhold mv.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som efter samråd med den unge og forældrene indstiller, hvorvidt den unge kan optages på ungdomsuddannelsen.

1.1Lovmæssige forhold vedrørende STU

Det gældende lovgrundlag for STU er følgende:

  • Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB), LBK nr. 783 af 15/06/2015 (gældende)
  • Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, BEK nr. 739 af 03/06/2016.

1.1.1Formål

Formålet med STU er, ”at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.” (USB § 1). Endvidere retter STU sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk eller anden støtte.

STU er et planlagt og koordineret uddannelsesforløb, som beskrives i en uddannelsesplan, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der er således ikke tale om et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb. Uddannelsen skal planlægges individuelt ud fra den enkelte deltagers forudsætninger, behov og interesser, og der skal være en så konkret målsætning med forløbet, at det vil være muligt at vurdere og evaluere, om der sker en udvikling og opnåelse af effekter og målsætninger. Der er stor variation i målgruppen, hvilket medfører, at der er behov for forskelligartede uddannelsesforløb og uddannelsessteder.